PHÁP LUẬT

Đẩy mạnh ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc

HÀ NỘI MỚI  

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4566/UBND-KT ngày 18-9-2020 về việc thực hiện Đề án số 56-ĐA/BCĐ, ngày 25-11-2019, của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU về đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị trực thuộc thành phố tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền được giao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp cán bộ vi phạm, bảo đảm sự khách quan, công bằng.

Các đơn vị, địa phương cần có cơ chế giám sát rõ ràng, minh bạch, chế tài xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; không bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái… Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cần quy định rõ trách nhiệm, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực; thực hiện đúng quy định về việc tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân; kịp thời xử lý, giải quyết dứt điểm, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Theo Mai Hữu/Hà Nội mới

Thích

Tags: công việc | nhũng nhiễu | giải quyết | thành phố | trách nhiệm | Thực hiện | công tác | công chức | nghiêm minh

goto top